REKLAMACJE

Czas na złożenie reklamacji z tytułu gwarancji to 24 miesiące. 

Pomoc zdalna:

Jeśli zauważysz jakikolwiek problem techniczny z zakupionym pojazdem, prosimy o natychmiastowy kontakt telefoniczny z naszym działem Serwisu. 99% usterek jesteśmy w stanie rozwiązać na odległość bez konieczności wysyłania pojazdu do serwisu.

W trakcie rozmowy dział Serwisu poprosi Cię o podanie :

1-Adresu wysyłki

2-Daty zakupu,

3-Przedmiotu zakupu- najlepiej numer katalogowy

4-Opisu występującego problemu - jak najbardziej szczegółowo

Z działem serwisu można skontaktować się:

Telefonicznie - 510-814-400

Meilowo - sklep@szomik.pl

 

ZWROTY

Jeśli chcesz dokonać zwrotu:

·       Możesz dokonać zwrotu w ciągu 30 dni od otrzymania towaru.

·       Pobierz i wypełnij formularz odstąpienia.

·       Prześlij do nas wypełniony formularz wraz z towarem.

·       Koszty przesyłki pozostają po Twojej stronie. Koszt zakupu zwrócimy w tej samej formie w jaki zapłaciłeś wcześniej.

Zwracany towar prześlij na poniższy adres.

SZOMIK-AMProtect Sp. z o.o. ,

ul. Przemysłowa 6,

35-105 Rzeszów

Gwarantujemy zwrot pieniędzy w 7 dni. 

INFORMACJE DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Zgodnie z obowiązującymi przepisami mają Państwo prawo w terminie 14 dni odstąpić od niniejszej umowy bez podania jakiejkolwiek przyczyny. W naszym sklepie termin ten wydłużamy do 30 dni.

Bieg terminu odstąpienia od umowy rozpoczyna się od objęcia, przez Państwa lub wskazaną osbę trzecią inną niż przewoźnik, rzeczy w posiadanie.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy należy poinformować nas ( AM Protect Sarmacka 20/55 02-972 Warszawa) o swojej decyzji poprzez złożenie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od niniejszej umowy ( pismo wysłane pocztą, lub pocztą elektroniczną).

Oświadczenie można złożyć na załączonym formularzu. 

Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

W przypadku skorzysta przez Państwa z prawa odstąpienia od umowy zwracamy wszystkie otrzymane od Państwa płatności, z wyjątkiem kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia. Środki są zwracane niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy. Zwrot środków nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jaki został przez Państwa użyty przy pierwotnej transakcji chyba że zgodzą się Państwo na inny sposób zwrotu. Wybór innego sposobu nie skutkuje dodatkowymi kosztami dla kupującego.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami możemy możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Państwa do chwili otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. 

Mają Państwo obowiązek odesłać lub przekazać rzecz niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy.

Termin zostanie zachowany jeżeli rzecz zostanie odesłana przed upływem terminu 14 dni.

Koszt zwrotu towaru obciąża Państwa.

Ponoszą Państwo odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 

WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY 

Adresat: SZOMIK- AMProtect , ul. Przemysłowa 6, 35-105  Rzeszów

Ja ........................................................... niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy .................................................. Data zawarcia umowy .................................................. Imię i nazwisko ........................................................... Adres .........................................................................

Numer konta do zwrotu środków.......................................................................

Podpis (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) Data ..................................

INFORMACJE DOTYCZĄCE OŚWIADCZENIA O SKORZYSTANIU Z RĘKOJMI PRZEZ KONSUMENTA (REKLAMACJE)

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). 

Jeżeli kupujący wykryje wadę w zakupionej rzeczy ma prawo:

-złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny

-złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Kupujący nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna. 

-żądać wymiany rzeczy na wolną od wad

-żądać usunięcia wady

Po złożeniu stosownego oświadczenia sprzedawca ustosunkuje się do niego w terminie 14 dni

Obowiązkiem kupującego jest dostarczenie rzeczy wadliwej na swój koszt na adres:

AMProtect ul. Warszawska 139 35-205 Rzeszów.

Jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jej zamontowania dostarczenie rzeczy przez kupującego byłoby nadmiernie utrudnione, kupujący obowiązany jest udostępnić rzecz sprzedawcy w miejscu, w którym rzecz się znajduje. 

Ponosimy koszt wymiany lub naprawy z wyjątkiem przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana. 

W takiej sytuacji obowiązani będziecie Państwo ponieść koszty demontażu lub ponownego montażu w takim zakresie, w jakim koszty te przekraczają cenę rzeczy. Kupujący może też dokonać demontażu i ponownego zamontowania rzeczy we własnym zakresie i wówczas przysługuje mu uprawnienie do żądania od nas zapłaty części kosztów zdemontowania i ponownego zamontowania rzeczy do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. 

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu, a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana roku od momentu jej wydania.

Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady jednak nie upływa wcześniej niż przed upływem dwóch lat od momentu wydania Państwu rzeczy, a jeżeli przedmiotem sprzedaży byłą rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania Państwu rzeczy. 

Wyjątek: Jeżeli określony przez sprzedawcę lub producenta termin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu, sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

Odpowiedzialność za wady prawne jest w istocie taka sama,a czas na zgłoszenie rozpoczyna się od dnia w którym kupujący dowiedział się o istnieniu wady a okres przedawnienia biegnie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia w sprawie rzeczy dotkniętej wadą. 

W razie pytań prosimy o kontakt pod adresem: sklep@szomik.pl.pl

99.7% kupujących poleca tego sprzedawcę
878 3 z ostatnich 12 miesięcy
Średnia z 881 ocen sprzedaży:
  • Zgodność z opisem 5
  • Obsługa kupującego 5
  • Jedynym minusem jest to że sprzedający nie pisze że nie da się zamocować tylnego koła

  • Szybka transakcja i jeszcze szybsza wysyłka. Obsluga klienta bardzo pomocna.

  • super klocki kolorowe i duże

  • Sprzedawca wprowadza w błąd kupującego. Zabawka która sprzedaje w rzeczywistości jest do 25 kg a nie do 30kg tak jak jest w opisie.

  • Polecam.